SADENICE EXOTICKÝCH RASTLÍN

Česky Slovensky

Obchodné podmienky

Základné obchodné podmienky – výňatok

 • Vami vykonaná objednávka vám bude zhruba do týždňa potvrdená e-mailom, v ktorom vám oznámime obdobie odoslanie.
 • Objednávky zasielame balíkom 1. triedy Slovenské pošty (dodanie nasledujúci deň alebo dva dni po odoslaní).
 • Cena poštovného + balného činí 6 € / balík.
 • Objednávky na Slovensko budú odosielané postupne v apríli a máji, presný dátum odoslania bude súčasne upresnený e-mailom alebo SMS.
 • Objednávky do Českej republiky prijímame na stránkach www.PepinoGold.cz.
 • Ak vám rastliny dorazí poničené vplyvom prepravy Slovenskou poštou, odfoťte ich a fotografie pošlite na e-mail info@pepinogold.sk. Na základe posúdenia stavu rastlín vám zašleme sadenice nové alebo vám vrátime 100 % ceny poškodených rastlín vrátane pomernej časti poštovoného.

OBCHODNÉ PODMIENKY (plné znění)

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť fyzické osoby (koncový spotrebiteľ) za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.pepinogold.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na ďiaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú/dodacie adresu, telefónne, e-mail; ďalej názov tovaru a počet kusov (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 7 dní sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Potvrdí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba 5 dní pred potvrdenou dodacie dobou. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti z dôvodu sezónnosti (predaj rastlín) bývajú objednávky odoslané iba v apríli a máji.
 3. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota odlišná.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná súhrnná cena produktov bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu iba dobierkou na účet predávajúceho.
 3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + poštovné a balné.
 4. Spôsob dopravy je iba jeden, a to cez Slovenskú poštu balíkom prvé triedy (6 EUR celkom za poštovné a balné).
 5. Výška nákladov na dopravu bude vždy zahrnutá do celkové ceny objednávky.

IV. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Ak tovar (rastliny) boli dodané poškodené, spotrebiteľ má právo na ich opätovať bezplatné zaslanie, ak túto skutočnosť preukáže fotografií poškodenej zásielky (z dôvodu charakteru tovaru iný spôsob preukázania nie je možný). Všetkým zákazníkom ponúkame garanciu 100% kvality doručenia poštou. Ak Vám rosltiny dôjdu poškodené, pošlite nám ich fotku a my vám vrátime 100 % ceny poškodených rastlín vrátane pomernej časti poštovoného alebo Vám zašleme zadarmo nové rosltiny. Aby bolo možné garanciu uplatniť, balík musí byť prevzatý ihneď po jeho ohlásení poštou alebo najneskôr do dvoch pracovných dní od ohlásenia doručenia poštou.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny dobierky dohodnuté v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba maximálne 5 dní pred potvrdenou dodacie dobou. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 1. ak jeho vlastnou vinou došlo k poškodení tovaru;
 2. ak nezabalí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodení počas prepravy späť predávajúcemu.

5. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške až 100 % z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 1. tovar (rastlinu) už z pestovateľských dôvodu nie je možné vypestovať v požadovanej kvalite či množstva;
 2. zmenila sa cena dodávateľa produktu;
 3. vystavená cena produktu bola chybná.

VI. Záruka a servis

 1. Keďže sa jedná o špecifický tovar (rastliny), sú záručné podmienky obmedzené len na kvalitu rastlín v čase ich dodania. Predávajúci zodpovedá z kvalitu dodaného tovaru. Akékoľvek neskoršie reklamácia na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Všetkým zákazníkom ponúkame garanciu 100% kvality doručenia poštou. Ak Vám rosltiny dôjdu poškodené, pošlite nám ich fotku a my vám vrátime 100% ceny poškodených rastlín vrátane pomernej časti poštovoného alebo Vám zašleme zadarmo nové rosltiny. Aby bolo možné garanciu uplatniť, balík musí byť prevzatý ihneď po jeho ohlásení poštou alebo najneskôr do dvoch pracovných dní od ohlásenia doručenia poštou.
 2. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nedodržaním odporúčaného spôsobu pestovania uvedeného v priloženom návode. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Poškodenie poškodenie rastlín dokladá spotrebiteľ fotografiami zaslanými na kontaktný e-mail.

VII. Ochrana osobných údajov kupujúceho v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679

1. Predávajúci ( „správca“) sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho objednávke, bude spracovávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“) a využije tieto osobné údaje (meno, priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu , telefónne číslo a ďalšie súvisiace komunikáciu, informácie a podklady, ktoré užívateľ v rámci poskytovania služieb správcovi poskytne) len pre potreby v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalej pre prípady, keď mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy.

2. Spracovateľom týchto osobných údajov kupujúceho je správca Lumír Maršálek, viď sekcia Kontakt.

3. Osobné údaje správca spracováva a uchováva po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností používateľov a po dobu, po ktorú je správca povinný údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

4. Správca odovzdáva osobné dáta užívateľov tretím stranám iba, ak to vyžaduje iný právny predpis; je to potrebné na poskytnutie produktu alebo služby alebo na základe oprávneného záujmu správcu. Odovzdanie osobných údajov sa vždy deje na základe právneho predpisu alebo na základe zmluvy s treťou stranou, ktorá poskytuje dostatočné záruky ochrany osobných údajov.

5. Práva užívateľa:

 1. právo na prístup k osobným údajom (Užívateľ má právo od správcu získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Užívateľ má tiež právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má užívateľ právo kedykoľvek doplniť.);
 2. právo na vymazanie osobných údajov (za predpokladu, že poskytovateľ nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov);
 3. právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov (používateľ má právo, aby správca v určitých prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov užívateľov. Proti spracovanie, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, tretej strany alebo je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má užívateľ právo kedykoľvek namietať.);
 4. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (používateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to úplne alebo aj čiastočne. Súhlas možno odvolať písomným oznámením zaslaným na adresu správcu alebo na jeho e-mailovú adresu. Osobné údaje môže správca spracovávať len v rozsahu potrebných právnych dôvodov spracovania, tzn. najmä pri plnení svojich právnych povinností alebo na účely ochrany práv a právnych nárokov.);
 5. právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 05. 01. 2019.

Lumír Maršálek, v. r.

mobil: +420 603 321 061 e-mail: info@PepinoGold.sk web: www.PepinoGold.sk

Palkovice č. p. 263, 739 41 Palkovice, Česká republika IČ: 70629048

Nie sme platcami DPH.
© PepinoGold.sk,
2002 – 2023